Revideret og godkendt af fremmødte medlemmer og bestyrelsen på foreningens ordinære generalforsamling 9. februar 2003

§1
Foreningens navn er Lindholm Gymnastikforening (LG).

§2
Foreningen blev stiftet d. 11. november 1926 og har hjemsted i Lindholm, Aalborg kommune.

§3
Foreningens formål er ved gymnastik, atletik og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§4
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende regler. Endvidere optages passive medlemmer.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til det.
Det udelukkede medlem kan anke sagen på førstkommende generalforsamling.

§5
Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland, og dermed undergivet dennes vedtægter.

§6
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer i ulige antal, der vælges for 2 år af gangen. Efter tur er 3 og 2 medlemmer på valg.
Der vælges suppleanter efter behov, dog skal der som minimum vælges 1 suppleant.

§7
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent.

§8
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens indgået forpligtelser, ligeledes har de ingen krav på nogen del af en evt. formue eller andet udbytte.

§9
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i første kvartel, dog inden foreningens lokalopvisning, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel på vore opslagstavle i eller ved gymnastiksalene.
Kun fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret. Forslag og sager afgøres ved almindeligt stemmetal. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage i forvejen.
Valg skal foretages skriftligt, såfremt blot en person ønsker det.
Udelukkelses af medlem og ændring af vedtægter kræver dog 2/3 af de gyldige stemmer.

§10
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Evt. forslag
  5. Valg til bestyrelse, suppleanter, revisor samt udvalg.
  6. Eventuelt

§11
Ekstraordinære generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af foreningens aktive medlemmer med stemmeret, skriftligt stiller krav derom.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest en måned efter indgivet krav, den skal dog indvarsles som almindelig generalforsamling.

§12
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb – salg – pantsætning og låneoptagelse af den samlede bestyrelse.

§13
Der føres protokol over vedtagne beslutninger og bestyrelsesmøder m.m.
Protokollen kan forlanges fremlagt på generalforsamlingen.

§14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§15
Foreningen kan ikke opløses, såfremt 25 aktive over 15 år ønsker dens beståen.
Såfremt foreningen ophører med at eksistere, tilfalder de midler der måtte være, efter at alle forpligtelser er indfriet, DGI Nordjylland.

§16
Ved ekstraordinære begivenheder (f.eks. pandemi) kan bestyrelsen suppleres op, og skal på efterfølgende generalforsamling godkendes ved pandemi eller lignende.