Revideret og godkendt af fremmødte medlemmer og bestyrelsen på foreningens ordinære generalforsamling den 27. februar 2022

§1
Foreningens navn er Lindholm Gymnastikforening (LG).

§2
Foreningen blev stiftet den 11. november 1926 og har hjemsted i Lindholm, Aalborg kommune.

§3
Foreningens formål er ved gymnastik, idræt, motion og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§4
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne. Endvidere optages passive medlemmer. Med sin indmeldelse og indtrædelse i foreningen vedkender medlemmet sig at overholde dennes nærværende regler og vedtægter.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til dette. Det udelukkede medlem kan anke sagen på førstkommende generalforsamling.

§5
Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland, og er dermed underlagt dennes vedtægter.

§6
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer* i ulige antal, der vælges for 2 år ad gangen. Efter tur er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg af gangen. Disse binder sig til en overgangsperiode ved fratrædelse på minimum 2 måneder efter sæsonafslutningen, der anses at være efter lokalopvisning. Der vælges årligt suppleant(er) efter behov, dog skal der som minimum vælges 1 suppleant.

§7
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent.

§8
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens indgået forpligtelser, ligeledes har de ingen krav på nogen del af en evt. formue eller andet udbytte.

§9
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Hvert år i første kvartal skal der afholdes generalforsamling inden foreningens lokalopvisning, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel på vores opslagstavle i eller ved gymnastiksalene, samt pr. mail. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde minimum 8 dage i forvejen.

Kun fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret. Forslag og sager afgøres ved almindelig afstemning. Valg skal foretages skriftligt, såfremt blot en person ønsker det. Udelukkelse af medlem og ændring af vedtægter kræver minimum 2/3 af de gyldige stemmer.

§10
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Evt. forslag
  5. Valg til bestyrelse, suppleanter, revisor samt udvalg.
  6. Eventuelt

§11
Ekstraordinære generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af foreningens aktive medlemmer med stemmeret, skriftligt stiller krav derom.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest en måned efter indgivet krav, den skal dog indvarsles som almindelig generalforsamling.

§12
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb – salg – pantsætning og låneoptagelse af den samlede bestyrelse.

§13
Der føres protokol over vedtagne beslutninger og bestyrelsesmøder m.m. Protokollen kan forlanges fremlagt på generalforsamlingen dog kun efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen minimum 14 dage før generalforsamlingen. 

§14
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§15
Foreningen kan ikke opløses, såfremt 25 aktive medlemmer i foreningen over 15 år ønsker dens beståen.
Såfremt foreningen ophører med at eksistere, tilfalder de tilbageværende midler der måtte være, efter at alle forpligtelser er indfriet, de omkringliggende foreninger som kunne mangle. Dette bestemmes af den sidst siddende bestyrelse. Likvider tilfalder DGI Nordjylland. 

§16
Ved ekstraordinære begivenheder (f.eks. pandemi) kan bestyrelsen suppleres op, og skal på efterfølgende generalforsamling godkendes ved valg jf. paragraf 6. Det er undtagelsesvis, i sådanne tilfælde er der ligeledes mulighed for at afholde digital generalforsamlinger, samt for eftergodkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer.