Generalforsamling i Lindholm Gymnastikforening d. 10.06.2020

 1. Valg af dirigent & referent
  1. Bestyrelsen indstiller Jørn til dirigent.
   • Jørn er valgt.
  2. Nina er valgt som referent.
 2. Godkendelse af dagsorden
  1. Dirigenten oplæste dagsordenen.
   • Dagsordenen blev godkendt.
 3. Beretning fra bestyrelsen
  1. Sæsonen:
   • Sæson 19/20 har budt på 4 nye hold – 2 x yogahold + 2 x rytmehold, det ene måtte desværre lukke.
   • Stort medlemstal på 648 medlemmer – Størst tilslutning ved 25-35 år, derefter både aldersgruppen 14-19 år og 70+.
   • God tilmelding til Aspirantholdet, over 100 deltagere.
   • Minispring blev udvidet til 2 hold.
   • God opbakning til Seniorspring og RG24+
  2. Vi vil gerne værne om de ældre medlemmer, og har derfor været behjælpelige med en ekstra indsats ved tilmelding og betaling på seniorhold.
  3. Der har været nogle udfordringer med overdragelse af kassererposten.
  4. Vi har fået nye redskaber fra Løvvangsskolen, og de er fordelt ud på vores to haller.
  5. Vi har fået uddannet en instruktør til SMART træning og erhvervet en kuffert, så der kan udbydes kurser i dette.
  6. Vi er kede af afslutningen på sæsonen pga. Covid-19.
  7. Næste sæson:
   • Redskaber skal tjekkes igennem, så vi kan se om noget skal repareres.
   • Samarbejde med DGI om ny struktur i bestyrelsen, så der kommer arbejdsopgaver hvor medlemmer kan hjælpe til.
   • Vi er stolte af vores store medlemstal i en gammel forening, i et område med mange tilbud.
  8. Beretning er enstemmigt godkendt.
 4. Regnskab
  1. Bestyrelsen vedtog for noget tid tilbage at få regnskabet gennemtjekket og revideret af en udefrakommende autoriseret revisor. Vi har brugt DGI og Marie-Louise som hjælp.
  2. Ud fra mail, er der gået noget kommunikation tabt. Generalforsamlingen stiller spørgsmålstegn ved at der ikke er et revideret regnskab. Bestyrelsen ser efterfølgende at der i vedtægter står valg af revisor, og vi ligger os fladt ned og indrømmer vores fejl. Får vi ikke godkendt regnskabet i dag, får vi ikke tilskud fra kommunen. Vi håber på en god, stille og rolig snak om regnskabet.
  3. Uddelt regnsskab til generalforsamlingen.
   • Der er sket en printerfejl, så der mangler den sidste side (overskud + egenkapital) – Denne vises i stedet på projektor.
  4. Spørgsmål:
   • Bestyrelsen har betalt penge for Aspirantstævne, er pengene kommet tilbage? 
    • Pengene kommer tilbage fra DGI til næste års regnskab, DGI har haft en stor opgave med refunderinger på stævner efter COVID-19 aflysninger.
   • Hvad er Alliancen?
    • Solside alliancen: Overskuddet kommer fra det ene hold der er tilbage i alliancen.
   • Det er et komprimeret regnskab?
    • Dialog med DGI. DGI rådfører os om at holde det kort for at mindske eventuelle konflikter, og gøre det overskueligt.
  5. Dialog om revisor der ikke er kørt efter bogen:
   • De 2 valgte revisorer skal kigge regnskabet igennem og skrive under på det.
   • Man kan godt forhåndsgodkende og derefter få det endeligt godkendt af de valgte revisorer. Hvis ikke det godkendes skal det på ekstraordinær forsamling. Aalborg Kommune vil have det godkendt NU, og presser på.
   • Heldigvis er der overskud og brugt en statsautoriseret revisor.
   • Kasserer (eller den auto. revisor) + de 2 revisorer skal gennemgå regnskab og bilag – der henstilles til en let gennemgang, så de får det at se.
   • Generalforsamlingen godtager at det skal tjekkes igennem af de 2 valgte revisorer, og regnskabet er dermed forhåndsgodkendt.
 5. Forslag
  1. Forslag til vedtægtsændring: “Regnskabet skal godkendes af en auto. revisor efter valg af bestyrelsen. De tideligere intern valgte revisorer udgår dermed.”
   • Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændring uden bilagskonsulenter.
  2. Forslag på paragraf 5 + paragraf 15: “Hvis vi nedlægger vores forening overgår resterende midler til DGI.” 
   • Vedtægtsændringer vedtaget af generalforsamling.
  3. Forslag til ny vedtægt: “Ved ekstraordinære begivenheder (fx. pandemi) skal det være muligt at komme i gang med en mulig kommende bestyrelse.”
   • Forslaget godkendes med note om at den nye bestyrelse/nye bestyrelsesmedlemmer skal eftergodkendes på næstkommende generalforsamling.
  4. Forslag om ændring af paragraf 6: “Foreningen ledes på en bestyrelse af min. 3 medlemmer i ulige antal.” 
   • Forslaget er vedtaget.
  5. Forslag om ændring i paragraf 6 omhandlende suppleanter:
   • Ændring: “Der vælges suppleanter efter behov. dog min. 1 suppleant.”
    • Forslag er vedtaget
 6.  Valg til bestyrelse, kassere, suppleanter og revisor.
  1. Bestyrelse:
   • Katrine Bertelsen, Kristina Elmo Kristensen og Nina Bay Rasmussen går af som henholdsvis formand, næstformand og bestyrelsesmedlem.
   • Jordan Søgård fortsætter i bestyrelsen.
   • Sophie Jane Kristensen og Amalie Alexandra Sommer Larsen vil gerne vælges ind i bestyrelsen.
    • Sophie og Amalie blev begge valgt ind og godkendt til bestyrelsen.
  2. Kassere:
   • Sofie er genvalgt, som kassere.
  3. Suppleanter:
   • Alice er på valg, ønsker ikke genvalg.
   • Louise stiller op som suppleant.
    • Louise blev godkendt som suppleant
  4. Revisor
   • Efter forslag er allerede valgt en revisor.
    • Stats. auto. revisor Lene Rasmussen er valgt som ekstern revisor.
 7. Eventuelt
  1. Husk; bestyrelsen er ikke handlingslammet, men kan få efterhåndsgodkendt på næste generalforsamling.
  2. Lav en oversigt over hvem der er på valg hvornår.
  3. Tilmelding til kursus: tilskud kommer ikke når enkelt person tilmelder sig, og vedkommende kan ikke komme videre i tilmelding så tilskuddet dukker ikke op, det er mange penge der kan findes. Kan der være en i bestyrelsen man kan ringe til? det skal foregå i foreningsregi for at man kan få de beløb. Bestyrelsen kigger på det.
  4. Anden bestyrelse får vederlag, som dækker udgifter. Bestyrelsen får allerede godtgørelse, men en dejlig tanke.
  5. Bestyrelsen opfordrer til at man deltager på kurser eller indstiller til nye redskaber/materialer, så det kommer foreningen og medlemmer til gode, vi har en sund forening med en god økonomi.
  6. Seddel med oversigt over bestyrelsen, evt. på hjemmesiden, men telefonnumre kommer ikke ud.
  7. Brusere i omklædningsrum, hvad er status? Intet nyt, skolen skal renoveres.
  8. Jørn nævner at M/K måske kan være arbejdsgruppe for klublokalet da de bruger det mest.
  9. Jytte opkræver penge og betaler Sonja + halleje i Alliancen, men ønsker at stoppe, Nr. Uttrup ønsker at det skal gå igennem banken – bestyrelsen sætter sig nærmere ind i det, læg op til at det er Nr. Uttrup der skal stå for det nu.

Note til vedtægtsændringer:
Gammel vedtægt paragraf 6 indtil før det blev ændret til generalforsamlingen 2020:
§6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Efter tur er 3 og 2 medlemmer på valg. Endvidere vælges 1 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved konstitueringen kan kun 3 bestyrelsesmedlemmer være instruktører i foreningen.

Blev ændret til:
§6
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer i ulige antal, der vælges 2 år af gangen. Efter tur er 3 og 2 medlemmer på valg. Der vælges suppleanter efter behov, dog skal der som minimum vælges 1 suppleanter.

Nyoprettet paragraf i tilfælde af pandemi:
§16
Ved ekstraordinære begivenheder (f.eks. pandemi) kan bestyrelsen kan suppleres op, og skal på efterfølgende generalforsamling godkendes ved pandemi eller lignende.

Referent / Nina Bay Rasmussen
Udgiver / Amalie A. S. Larsen & Sophie J. Kristensen