Referat fra generalforsamlingen i Lindholm Gymnastikforening d. 27.02.2022

1. Valg af dirigent samt referent

 • Dirigent:
  • Bestyrelsen indstiller Jørn til dirigent.
  • Jørn er valgt.
 • Referent:
  • Bestyrelsen indstiller Sophie.
  • Sophie er valgt.
 • Dirigenten oplæser dagsorden.
  • Dagsorden er godkendt.

2. Beretning fra bestyrelsen

 • Sæsonen:
  • Denne sæson har generelt været god og ikke på samme måde været præget af Corona, som de forrige sæsoner, med fx færre aflysninger af træninger pga. Corona. Instruktørerne på holdene har været gode til at håndtere Corona og informere bestyrelsen samt været meget omstillingsparate.
 • Bestyrelsesudvikling: i er på den rigtige vej ift. bestyrelsen, hvor vi er gået fra at være 5 til 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer. Flere bestyrelsesmedlemmer har givet mere overskud i bestyrelsen til foreningsarbejdet. Flere kontaktpersoner er fx uddelegeret til de enkelte hold.
  • Bestyrelsen har brugt en af DGI’s konsulenter til hjælp, da mange i bestyrelsen er nye i bestyrelsesarbejdet. Det har givet en fælles forståelse for, hvad bestyrelsen ønsker for foreningen og har skabt en bedre arbejdsstruktur samt lavet et årshjul, så bestyrelsen kan se fremad og kender opgaverne i fremtiden på forhånd og kan være bedre forberedt.
 • Medlemsudvikling: Færre medlemmer i år ift. forrige sæson, da der var en del hold, der ikke kunne oprettes på grund af manglende instruktører. Bestyrelsen skulle lige i gang med opstarten af bestyrelsen, der krævede et stort fokus, som udfordrede arbejdet med samtidig med at finde instruktører til de hold der manglede.
 • Hold: Foreningen fik dog også åbnet nye/gamle hold igen.
  • Mikrospring & rytme + Minispring: Minispring, samt Mikrospring & rytme er to hold der kører lige efter hinanden med samme instruktører, som gjorde det muligt at åbne to børnehold på en gang, der ellers stod til ikke at kunne åbne. Mikrospring & rytme er således rykket til samme dag, som Minispring (fra tirsdag til torsdag).
  • Familieholdet: Udfordringen ved denne konstellation er at det påvirker dynamikken på familieholdet. Normalvis plejer foreningen at have et hold til de ældre søskende på samme tid som familieholdet igennem Mikrospring & rytme, der nu træner på en anden ugedag og derved lukker denne forbindelse til familieholdet. Instruktører og bestyrelse fandt en midlertidig løsning med nye hjælpeinstruktører, samt Motionsdamer der trådte til og hjalp. For at familieholdet kan fortsætte, skal der oprettes et hold til de ældre søskende om tirsdagen, så hele familien igen kan træne på samme tid. Dette koncept skal vi have op at stå igen til den næste sæson.
  • Herrerytme: Et voksenhold, som vi ikke havde i forvejen i den alder har fået en fin opstart, men der skal mere markedsføring til for at tiltrække flere medlemmer til holdet.
  • DGI Nordjyllands Aspiranthold: Vi har haft holdet en del år. Denne sæson blev der indgået en ny aftale med Asp & DGI Nordjylland. Det har givet andre administrative opgaver i bestyrelsen med en ny kontrakt, og vi er efterhånden kommet godt i mål med samarbejdet. Asp har deres egen fiktive konto fremover. Det betyder, at et eventuelt overskud på Asps konto går tilbage i deres egen kasse til kommende sæsoner. Foreningen har ingen udgifter for asp, men vi arbejder stadig på at få samarbejdet til at køre også med økonomien. Nogle af fordelene er at det giver et større aktivitetstilskud og et højere medlemstal samt flere potentielle instruktører i foreningen.
 • Instruktørerne: Opstartsmøde med instruktører før sæsonen begyndte. Vi ønsker at gøre mere brug af kontaktpersoner og bruge mere evaluering. 
  • Alle hjælpeinstruktører tog på instruktørkurser og det har gavnet holdene.
 • Øvrigt fra bestyrelsen:
  • Nøglebrikker er skiftet ud og tildelt de relevante instruktører.
  • Redskabsrummet skal ryddes op igen og der kommer nye billeder for orden i redskabsrummene.
  • Nyt foreningstøj til instruktører og bestyrelsen, så vi viser synlighed for vores forening.
 • Næste sæson:
  • Vi arbejder på lokalopvisning, og deltager i idrætsmødet til sommer og afslutter sæsonen til Landsstævnet, hvor foreningen stiller op med 3 hold. 
 • Beretning er godkendt

3. Regnskab 2021

 • Sofie uddeler regnskabsark til generalforsamlingen og præsenterer regnskab.
  • Bestyrelsen har fremhævet de vigtigste poster for i år.
  • Underskud på ca. 75.000 kr. Men det er forventeligt.
   • Kontingent: Da vi har færre medlemmer, har vi mindre kontingent.
   • Færre medlemmer giver mindre aktivitetstilskud.
   • Alliancen er udgået og findes ikke mere, derfor får vi ikke mere 5000 kr. 
   • Godtgørelser: Flere bestyrelsesmedlemmer og instruktører giver udgifter på godtgørelser.
   • Færre omkostninger til kørsel, da der ikke er kørt meget grundet formentlig Corona.
   • Halleje: Færre udgifter, da der har været aflysninger vi ikke skulle betale for.
   • Der blev tilbagebetalt ca. 40-50% af kontingent til medlemmerne, da ca. 50% af træningerne blev aflyst pga. Corona, og vi ville gerne have de kom igen. Foreningen har fået 8000 kr. som kompensation for dette fra en søgt pulje.
   • Asp regnskab er ikke helt særskilt endnu. Udgiften har været mindre, da der fx ikke har været så mange weekendtræninger.
   • Materialer og redskaber: En stor udgiftspost de sidste sæsoner, fordi det er et ønske at vi som den sunde forening vi er, har mulighed for at give vores medlemmer de redskaber, som der er blevet investeret i.
   • Møder: Der afholdes mange møder i bestyrelsen og med DGI, hvor udgifterne her er steget.
   • Arrangementer: Der er tildelt landsstævnebilletter til instruktører der har hold der stiller op til landsstævne.
 • Underskuddet er forventet. 
 • Konklusion: Vi er stadig en sund og velfungerende økonomisk forening. 
 • Ingen spørgsmål til regnskabet. Men en kommentar fra generalforsamlingen om ikke at gøre det til vane med underskud. Bestyrelsen er enige i dette.
 • Regnskab er godkendt

4. Forslag

 • Nye æresmedlemmer
  • Inge Bruus (over 50 års medlemsskab og engagement) 
  • Lis Jørgensen (over 50 års medlemsskab og engagement) 
 • Bestyrelsen har fra medlemmer hørt at der var potentielle æresmedlemmer. Bestyrelsen er ny og kender ikke nok til disse personer og har derfor videresendt henvendelserne til Jørn. Jørn har herefter indsendt indstillingen af Inge & Lis til æresmedlemmer.
 • Begge æresmedlemmer blev vedtaget/godkendt.
 • Forslag fra bestyrelsen
  • Tilføjelse til vedtægt §6: Bestyrelsesmedlemmer vælges ind for 2 år, samt binder sig til en overgangsperiode efter udgang på minimum 2 måneder efter sæsonafslutning (der anses at være efter lokalopvisning).
 • Generalforsamlingen vil have uddybet forslaget fra bestyrelsen.
  • Bestyrelsen ønsker at “gamle” bestyrelsesmedlemmer der træder ud, hjælper de “nye” og fortsættende igang. Som ny er det rart at der er nogen der hjælper de nye til at overtage bestyrelsesarbejdet, da bestyrelsen i 2019-2020 oplevede en hård og meget svær opstart pga. en manglende overgang.
 • GF: “Vi kan selvfølgelig ikke binde nogen til dette forslag.” Generel anerkendelse rundt i lokalet.
 • Ingen indvendinger til forslaget. Forslaget er godkendt. 
  • Dette indskrives som en tilføjelse til paragraf 6. 
 • En vil gerne læse vedtægter. Information gives: De kan læses på foreningens hjemmeside. 
  • Referat fra GF samt opdaterede vedtægter sendes ud efter GF. 

5. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor.

 • Bestyrelsesmedlemmer på valg
  • Amalie Alexandra Sommer Larsen til endnu 2 år
   • Genvalgt
  • Jordan Søgård til endnu 2 år
   • Genvalgt
  • Karl Stenkær ønskede ikke genvalg
  • Laura Børnich Brink Pedersen ønsker at blive valgt ind
   • Laura blev valgt ind i bestyrelsen (2 år)
    • Laura overtager for Karl.
 • Suppleanter:
  • Sofie Sandgren Birk stillede op.
   • Valgt ind (1 år).
  • Ingen andre meldte sig som suppleant
  • Der fortsættes således med én suppleant.
 • Revisor
  • Ekstern revisor: Lene Rasmussen – Stats. auto. revisor 
   • Genvalgt/godkendt

6. Evt.

 • Der har været nogle sene aflysninger af haller og dermed træning i løbet af sæsonen, som foreningen har misset af beklagelige grunde. Alle parter har dog taget det pænt og fundet en løsning ved fx. at afholde sociale aktiviteter, som vinsmagning eller hygge i klublokalet med øl. GF ønsker selvfølgelig ikke at dette sker igen, men hvis det skulle ske – kan foreningen udbetale det i form af en kasse øl eller lignende til de erstattende sociale aktiviteter. Bestyrelsen påtager sig ansvaret.
 • Bestyrelsen snakker om at arbejde på flere nye sociale arrangementer i foreningen.
 • Generalforsamlingen bringer samarbejdet om klublokalet op og samarbejdet med Gl. Lindholm Skole vendes. 
  • Bestyrelsen er løbende i kontakt med skolen om både klublokale og gymnastiksal – hvor der arbejdes på optimering af samarbejde med skolen, så det for begge parter fungerer bedst muligt. 
  • Dette særligt ift. oprydning, rengøring mv. så lokalerne er klar til de næste der skal bruge dem – her også på tværs af samarbejdet, da der fx har været henvendelser om beskidte og rodet lokaler. 
  • Bestyrelsen forsikrer generalforsamling om at der har været god løbende kontakt med tilretning fra både Gl. Lindholm Skole og Lindholm Gymnastikforening uden yderligere problemer. 
  • Håndtering af redskaber skal effektiviseres. 
  • Koldt vand i bruseren er stadig et problem, når der er mere end én i bad adgangen. Der forventes ikke at skolen har tanker om, at der skal ske renovering af bruseren, omklædningsrummene, klublokalet osv. Dette vil bestyrelsen tale med skolen om. Vi forventer det vil tage tid, før der kommer varmt vand.
 • Ikke mere til evt. 
 • Generalforsamlingen siger tak for et godt møde og bestyrelsen siger ligeledes tak for et godt møde. Der klappes.